Ministerstwo

Opublikowano przez

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstało 5 maja 2006 r., w wyniku podziału Ministerstwa Edukacji i Nauki. W 2005 r., doszło do likwidacji Komitetu Badań Naukowych, a w jego miejsce powstała przy ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Nauki. Obecnie strukturę ministerstwa tworzą: Biuro Dyrektora Generalnego, Biuro Ministra, Departament Budżetu i Finansów, Departament Nauki, Departament Szkolnictwa Wyższego, Departament Współpracy Międzynarodowej, Departament Legislacyjno-Prawny, Departament Innowacji i Rozwoju, Biuro Kontroli i Audytu.

Po raz pierwszy w historii minister nauki i szkolnictwa wyższego jest jednocześnie wicepremierem Rządu RP, co świadczy o znaczeniu jakie Pani Premier Beata Szydło przywiązuje do spraw rozwoju nauki polskiej i szkolnictwa wyższego. Funkcję ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełni wicepremier Jarosław Gowin, a wiceministrem w randze sekretarza stanu jest prof. Aleksander Bobko. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera rozwój uczelni wyższych, ale także instytutów badawczych i naukowych w naszym kraju. Ponadto odpowiada za fundusze pochodzące z Unii Europejskiej i wdraża programy unijne związane z nauką i szkolnictwem wyższym.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawuje również nadzór nad Narodowym Centrum Nauki pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości, a nad Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pod względem legalności, gospodarności oraz rzetelności. W drodze rozporządzenia minister nadaje statuty NCN i NCBiR oraz przeprowadza konkurs wyłaniający Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju a na wniosek Rady powołuje Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. Do zadań NCN należy rozpowszechnianie informacji w środowiskach naukowych o organizowanych przez Centrum konkursach, wykonywanie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz opracowywanie programów badawczych. NCBiR funkcjonuje jako agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizuje zadania dotyczące polityki naukowej, naukowo-technicznej oraz innowacyjnej państwa. W 2011 r., Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przejęło od Ministerstwa Nauki funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, a także Infrastruktura i Środowisko.

Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju działają w oparciu o ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Sekretarz Stanu w MNiSW
W dniu 1 grudnia 2015 r., wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał prof. Aleksandra Bobko na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Bobko stał się tym samym pierwszym wiceministrem i bezpośrednim zastępcą wicepremiera Jarosława Gowina.
Senator Aleksander Bobko jest obecnie jedynym parlamentarzystą z województwa podkarpackiego, który jest członkiem rządu. Prof. Bobko jako wiceminister resortu zastępuje niekiedy ministra nauki podczas posiedzeń Rady Ministrów.

Zadania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do głównych zadań prof. Aleksandra Bobko jako sekretarza stanu w ministerstwie należy nadzór nad szkolnictwem wyższym. Prof. Bobko ma bardzo bogate doświadczenie w tej dziedzinie, które wiąże się z pełnieniem funkcji Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także z członkostwem w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Prof. Bobko odpowiada również za sprawy zagraniczne ministerstwa. W tych kwestiach ma również bardzo bogate doświadczenie, ponieważ jako prorektor a następnie rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego odpowiadał za sprawy zagraniczne uczelni. Prof. Aleksander Bobko zna biegle j. niemieckim, posługuje się także j. angielskim i j. rosyjskim.

Główne cele kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do głównych celów obecnego kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy przede wszystkim podejmowanie działań i tworzenie prawa, które ma przyczynić się do odbiurokratyzowania polskich uczelni wyższych. Obecnie Ministerstwo pracuje nad napisaniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, do której został ogłoszony konkurs na założenia ustawowe. Pracę nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym mają się zakończyć w 2018 r.

LINKI:
Aleksander Bobko na stronie MNiSW
MNiSW na Facebooku
MNiSW na Twitterze

Ostatnia aktualizacja: 27.07.2016 r.