Publikacje

Opublikowano przez

Pozycje książkowe:

Własne:

Schopenhauer. Między racjonalnością a nicością”, Rzeszów 1996.

 

„Non Multa. Schopenhauers Philosophie des Leidens”, Würzburg 2001 (seria „Beiträge zur Philosophie Schopenhauers“)

 

„Wartość i nicość”, Rzeszów 2005

 

„Myślenie wobec zła. Polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera”, Kraków 2007

 

 

Redakcje, tłumaczenia:

I. Kant, „Religia w obrębie samego rozumu”, tłumaczenia, wstęp: Wyd. Znak. Kraków 1993, ko0lejne wydania Kraków, Toruń

 

J. Tischner, „O człowieku”, Wrocław 2003 (seria „Biblioteka Narodowa” Wydawnictwa Ossolineum), wybór – opracowanie – wstęp:

 

J. Tischner, „O człowieku. Wybór pism filozoficznych” – wydanie II, , wybór – opracowanie -wstęp, razem z M. Kozak, Wrocław 2013

 

 

„Metafizyka obecności” (red. wspólnie z M. Kozak), Kraków 2006

 

„Czas, przemijanie, wieczność” (red. wspólnie z M. Kozak), Kraków 2008

 

„Racjonalność w przestrzeni publicznej” (red. wspólnie z S. Gałkowskim), Rzeszów 2009

 

„Równi ale różni. Studia nad kryzysem i rozwojem społeczeństwa polskiego” (red. wspólnie z B. Marek-Zborowską), Rzeszów 2012

 

„Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem” (red. Wspólnie z Marią Karolczak), ss.464, Kraków 2013 w tym „Idea solidarności ze współczesnej perspektywy” s.433-441

 

„Etyka wobec współczesnych wyzwań” (red.), Rzeszów 2013, ss.165

 

„Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej” (red. Wspólnie z K. Cynk), ss.250, Rzeszów 2013

 

„(Gen)etyczna przyszłość człowieka” (red. Wspólnie z K. Cynk), ss. 227, Rzeszów 2016

 

 

Artykuły:

 1. „Kant, czyli krytyka samotnego rozumu”, Znak 1991/4
 2. „Problem szczęścia w filozofii krytycznej Kanta”, Logos i Ethos 1991/1
 3. „Radykalne zło ludzkiej natury a idea wiecznego pokoju”, Znak 1993/3.
 4. „Łaska w obrębie samego rozumu”, Fraza 1993.
 5. „Założenia, zadania i granice neokantyzmu”, Logos i Ethos 1993/2. „Między filozofią bytu a filozofią kultury”, Znak-Idee nr 7.
 6. „Das Vehältnis von Bürger und Staat im politischen Bewußtsein in Polen”, w M.Spieker, Nach der Wende, Osnabrück 1995.
 7. „The problem of evil and idea of eternal peace in the philosophy of I.Kant”, w Proceeding of the Eight International Kant Congress, Memphis
 1. „Human Rights and Polish Reality”, Journal of Interdisciplinary Studies” 1998/1,2
 2. „Relacja obywatel-państwo w politycznej świadomości Polaków” w „Po przełomie” (red. Z. Stawrowski, S. Wilkanowicz), Kraków 1998
 3. „Etyka i religia w integrującej się Europie”, Logos i Ethos 1999/1
 4. „Human Rights in the Proces of Transition in Poland”, Periphery. Journal of Polish Affairs 1998-99/4,5
 5. „Czy etyka niezależna integruje współczesną Europę?” w „Koncepcje integracyjne w myśli narodów słowiańskich” (red. Z. Stachowski), Warszawa-Tyczyn 1999
 6. „Cierpienie jako problem filozoficzny” w „De bono homine” (red. S.Gałkowski, M.Ruba), Rzeszów 2000
 7. „Poszukiwanie prawdy o człowieku” w „Znak” 3/2001
 8. „Czy człowiek jeszcze istnieje” w „Logos i Ethos 1/2001
 9. „Tolerancja a wolność” w „Europejskie modele tolerancji” (red. A. Zachariasz), Rzeszów 2001
 10. „Die Natur der Vernunft bei Kant und Schopenhauer” w „Schopenhauer im Kontext” (red. D. Birnbacher), Würzburg 2002
 11. „Doświadczenie zła jak źródło myślenia religijnego u J. Tischnera”, w Materiały z „Dni Tischnerowskich” Kraków 2003
 12. „Tożsamość człowieka w świetle teorii piękna I. Kanta”, w „Tożsamość indywidualna i zbiorowa” (red. M. Żarecka i W. Nowak), Rzeszów 2004
 13. „Doświadczenie zła jako źródło myślenia religijnego”, w „Między potępieniem i zbawieniem” (red. J. Jagiełło i W. Zuziak), Kraków 2004
 14. „Die Normativität des Kantschen Geschmacksurteils“, w „Normativität und Faktizität“ (red. Gerhard Schönrich), Drezno 2004
 15. „Filozofia religii Kanta – krytyka czy apologia”, w „Immanuel Kant i świat współczesny” (red. Krzysztof Śnieżyński), Poznań 2004
 16. „Idea nieskończoności w nowożytnej filozofii podmiotu” w „Logos i Ethos” 2004/1
 17.  „Spełnij swój obowiązek, czyli o filozofii moralnej I. Kanta”, wstęp do I. Kant, „Ugruntowanie metafizyki moralności”, Kraków 2005
 18. „Myślenie religijne a myślenie polityczne”, w „Bądź wolność twoja. Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym” (red. J. Jagiełło), Kraków 2005
 19. „Człowiek w filozofii I. Kanta”, wstęp do I. Kant, „Antropologia w ujęciu pragmatycznym”, Warszawa 2005
 20. „Ewolucja pojęcia sprawiedliwości” w „Philosophia Vitam Alere”, Kraków 2005
 21. „Die Wille und der Vernunft” w „Nietzsche und Schopenhauer” (red. M. Kopij i W. Kunicki), Lipsk 2006
 22. „Wola i rozum w ujęciu F. Nietzschego” w „Kwartalnik filozoficzny 2006/3, s. 81-92
 23. „Religijny fundament filozofii politycznej Kanta?” w „Kant wobec problemów współczesnego świata (red. J. Miklaszewska), Kraków 2006, s. 191-198
 24. „Die Lüge als Wurzel des Bösen“ w „Analecta Cracoviensia“ XXXVII, s. 19-29 2006
 25. „Die Idee der Unnedlichkeit in der Transzendetalphilosophie“ w „Transzendentalphilosophie heute“, Königshausen & Neumann, Würznurg 2006, s. 91-97
 26. „Sumienie w świecie wolności, czyli o potrzebie wewnętrznego rygoru“ w „Sumienie w świecie wolności (red. J. Jagiełło, W. Zuziak), Kraków 2007, s. 62-77
 27. „Idee polityczne w twórczości Mickiewicza“ w „Adam Mickiewicz – dwa wieki kultury polskiej“ (red. K. Maciąg, M. Stanisz), Rzeszów 2007, s. 368-377
 28. „Philosophical Anthropology as the Main Thread of Tischner’s Work” w „Thinking In Values. The Tischner Institut Journal of Philosophy” 1/2007, s.11-27
 29. „Norma jako ważna nicość“, w „Pięknie mysleć. Księga jubileuszowa Prof. Karola Tarnowskiego“, Kraków 2007, s. 145-154
 30. „Idea praw człowieka – korzenie i współczesność”, w „Jeśli Bóg jest. Księga jubileuszowa O. Prof. J.A. Kłoczowskiego, Kraków 2007, s.363-373
 31. „Religia w życiu publicznym” („Religion im öffentlichen Leben”), w „Religia we współczesnej Europie” (Religion im gegenwärtigen Europa”, Kraków 2008, s.143-171
 32. „The Relationship between Ethics ans Religion in Kant’s Philoosophy”, w „Akten des X. Internationalen Kant-Kongress, Berlin-New York 2008, Bd. 3, s. 53-62
 33. „U źródeł politycznej racjonalności, czyli aporia Kantowskiego projektu wiecznego pokoju”, w „Racjonalność w przestrzeni publicznej” (red. A. Bobko, S. Gałkowski), Rzeszów 2009, s.44-63
 34. „Polityka jako najpełniejszy wyraz racjonalności” w „Koncepcje polityki” (red. W. Wesołowski), Warszawa 2010, s. 159-171
 35.  „The Unity of Human Personhood and the Problem of Evil” w “Cultivating Personhood” (red. Stephen R. Palmquist),  Berlin (W. de Gruyter), s. 491-498
 36. „Uniwersytet – tradycja i współczesne wyzwania” w „Idea uniwersytetu dziś” (red.M. Żardecka-Nowak), Rzeszów 2012, s.52-66
 37. „Idea solidarności ze współczesnej perspektywy” w „Wobec Dobra i Prawdy w dialogu z Tischnerem” (red. A. Bobko, Maria Karolczak), Kraków 2013 s.433-441
 38.  „Die Frieheit als Seinsweise des Guten” w „Romano Guardini – Józef Tischner. Drama der Verantwortung“ (red. Lunger Hugendorf, Zbigniew Stawrowski), s. 105-115, Kraków-Berlin 2013
 39. “Pholosophical Background of Thought of John Paul II” w “Sfida di Giovanni Paolo II per l’uomo del XXI secolo” (red. Marko Jacov, Franciszej Ziejka), s. 193-202, Lecce-Kraków 2013
 40. “Philosophical reflection on death” w Analecta Archeologica Ressoviensia, s. 13-20, Rzeszów 2013
 41. “Przesłanie Herberta.Kilka refleksji inspirowanych poezją Z. Herberta” w „Filozofia w literaturze, literatura w filozofii” (red. A. Paczkowska, S. Gałkowski, M Stanisz), s. 239-253, Rzeszów 2013
 42. „Filozoficzne źródła myśli Jana Pawła II” w „Przesłanie Jana Pawła II na XXI wiek, (red. M. Jacov, F. Ziejka, W. Zuziak, Kraków 2014
 43. „Religia na obraz ludzki czy Boży?”, recenzja książki J. Grosfelda „Od lęku do nadziei. Chrześcijanie. Żydzi. Świat”, w „Chrześcijaństwo, świat, polityka” nr 22/2018, s. 259-262
 44. „Idea sprawiedliwości – współczesne dylematy” w „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” nr 57/2019, s. 25-34
 45. „21 Gdańsk Demands – a Political Monument” w „The Person and the Challenges” vol. 9 nr 1/2019, s. 155-164