Rząd RP

Opublikowano przez

Praca w charakterze wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego to nie tylko szereg obowiązków w samym ministerstwie, ale także szereg zadań i powinności w Rządzie RP. Chodzi przede wszystkim o prace w rożnych radach, zespołach i komisjach, z których najważniejszy jest Komitet Stały Rady Ministrów.

 

Komitet Stały Rady Ministrów
Prof. Aleksander Bobko jako sekretarz stanu w MNiSW jest członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów, którego przewodniczącym jest minister Henryk Kowalczyk. Jest to często mniej znana, lecz bardzo ważna instytucja rządowa, która przygotowuje decyzje Rady Ministrów. W skład Komitetu wchodzą sekretarze stanu z poszczególnych ministerstw, Szef Kancelarii Premiera, prezes Narodowego Banku Polskiego, prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Komitet Stały Rady Ministrów to przede wszystkim organ pomocniczy Premiera i Rządu RP. Do zadań Komitetu należy przygotowywanie projektów aktów normatywnych nad którymi obraduje Rada Ministrów, ale Komitet służy także głosem doradczym Rządowi. Posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów odbywają się tradycyjnie we czwartki, na pięć dni przed posiedzeniami Rady Ministrów, która spotyka się we wtorki.

 

Premier Beata Szydło
Premier Beata Szydło w dniu 8 grudnia 2015 r., powołała prof. Aleksandra Bobko w skład Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii jako organu doradczo–koordynacyjnego Prezesa Rady Ministrów. Do głównych zadań Rady należy przede wszystkim podejmowanie działań z innymi organizacjami, które przeciwdziałają narkomanii, monitorowanie realizacji krajowych strategii oraz Krajowego Programu przeciwdziałania narkomanii.

 

Natomiast w dniu 4 stycznia 2016 r., Pani Premier powołała prof. Bobko w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Komisja zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących mniejszości, opiniuje podział środków w budżecie przeznaczonych na rozwój tożsamości kulturowej mniejszości, rozwój języka regionalnego, a także przeciwdziała dyskryminacji mniejszości narodowych w naszym kraju.

 

Wicepremier Jarosław Gowin
Wicepremier Jarosław Gowin w dniu 11 marca 2016 r., nominował prof. Bobko na swojego przedstawiciela w Trójstronnym Zespole do Spraw Ochrony Zdrowia. Zespól powstał 2005 r., na mocy uzgodnień Ministerstwa Zdrowia z Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Zespół Trójstronny do Spraw Ochrony Zdrowia pracuje na rzecz interesów pracowników i pracodawców w obszarze obejmującym ochronę zdrowia.

 

W dniu 30 listopada 2015 r. prof. A. Bobko został przedstawicielem ministra J. Gowina w zespole do Spraw Migracji. Zespół przygotowuje kierunki zmian odnoszące się do integracji cudzoziemców w Polsce, współpracuje z przedstawicielami wszystkich szczebli władz w zakresie migracji, inicjuje zmiany legislacyjne związane ze sprawami migracji i przedkłada je Radzie Ministrów, aby mogła przyjąć swoje stanowisko.

 

Od 15 grudnia 2015 r., prof. Bobko reprezentuje wicepremiera Jarosława Gowina w Międzyresortowym Zespole ds. Polonii i Polaków za granicą. Zespół jako organ pomocniczy premiera inicjuje badania dotyczące sytuacji Polaków i Polonii poza granicami kraju, opracowuje propozycje założeń legislacyjnych i podejmuje działania służące umacnianiu sytuacji Polaków i Polonii za granicą.

 

Prof. Bobko pracuje również w Międzyresortowym Zespole ds. Koordynacji i Monitorowania Wdrażania „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019”. Do prac w zespole wyznaczył senatora Bobko minister Jarosław Gowin. Zespół koordynuje wdrażanie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, przygotowuje sprawozdania i wnioski z realizacji programu i przedkłada je Radzie Ministrów.

 

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł
W dniu 24 lutego 2016 r., Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał senatora Aleksandra Bobko w skład Rady do Spraw Zdrowia Publicznego jako organu doradczego Ministra Zdrowia. Rada opiniuje propozycje zadań i zmian w zdrowiu publicznym, a także Narodowy Program Zdrowia.

 

LINKI:
Strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM)
KPRM na Facebooku
KPRM na Twitterze

 

Ostatnia aktualizacja: 27.07.2016 r.