Senat RP

Opublikowano przez

O Senacie
Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest  drugą izbą polskiego Parlamentu, potocznie zwaną Izbą Wyższą. Historia polskiego Senatu jest bardzo długa i sięga czasów I Rzeczypospolitej. W okresie PRL Senat został zlikwidowany na mocy referendum z 1946 r., a jego przywrócenie nastąpiło w 1989 r., na mocy ustaleń Okrągłego Stołu. Wybory do odnowionego Senatu I kadencji odbyły się 4 czerwca 1989 r., które wygrała Solidarność.

 

Obecnie w Senacie zasiada 100 senatorów, którzy wybierani są w wyborach większościowych, bezpośrednich i tajnych na czteroletnią kadencję. Organami Senatu są: Marszałek Senatu, który jest trzecią osobą w Państwie, Prezydium Senatu, tworzone przez Marszałka i Wicemarszałków, Konwent Seniorów, w którego skład wchodzą członkowie Prezydium Senatu oraz przewodniczący klubów i kół senackich, a także komisje senackie. Do głównych zadań Senatu należy prawo inicjatywy ustawodawczej i uczestnictwo w uchwalaniu ustaw, wyrażanie zgody na przeprowadzenie referendum zarządzonego przez prezydenta RP, a także rozpatrywanie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Senat powołuje również jednego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa i trzech członków Rady Polityki Pieniężnej. Wspólnie z Sejmem natomiast wybiera prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, czy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Opieka nad Polonią
Senat RP sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. W latach 2012-2015 funkcję tą przejęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale po wyborach parlamentarnych w roku 2015 Senat ponownie otrzymał te kompetencje. Co roku z Kancelarii Senatu przeznaczane jest ok. 75 mln zł na remonty i budowę domów kultury, czy polskich szkół za granicą. Dzięki finansowemu wsparciu z Senatu w wielu krajach na całym świecie powstały „domy polskie”, służące Polakom poza granicami kraju. W 2002 r., przy Marszałku Senatu powołano Polonijną Radę Konsultacyjną, w której skład wchodzą przedstawiciele największych grup polonijnych. Do zadań Rady należy przede wszystkim wyrażanie opinii dotyczącej projektów aktów normatywnych i istotnych spraw dla Polaków i Polonii za granicą.

 

Praca w Senacie
Prof. Aleksander Bobko, jako senator IX kadencji pracuje w Senacie przede wszystkim na rzecz stanowienia dobrego prawa, ale też podejmuje działania mające na celu zmiany obowiązujących przepisów prawnych, które blokują w naszym kraju rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności i utrudniają start życiowy młodym ludziom. Prof. Bobko w Senacie pracuje w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Przedmiotem prac Komisji jest rozpatrywanie wniosków odnoszących się do immunitetu, rozpatrywanie zarzutów związanych z nieodpowiednim wykonywaniem mandatu senatora, naruszenie zasad etyki parlamentarnej, sprawdzanie oświadczeń majątkowych senatorów, czy podejmowanie czynności związanych z postawieniem Senatora przed Trybunałem Stanu za rażące naruszenie Konstytucji. Prof. Aleksander Bobko bierze również udział w pracach Komisji Nauki Edukacji i Sportu, która zajmuje się rozwojem badań naukowych, systemem kształcenia, doskonaleniem zawodowym kadry naukowej. Prof. Bobko jako sekretarz stanu w MNiSW, nie może być jej członkiem jednak podczas posiedzeń komisji służy głosem doradczym i pomocą w sprawach związanych ze szkolnictwem wyższym.

 

Relacje z Niemcami
Prof. Aleksander Bobko posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie relacji polsko-niemieckich. Odbył kilkanaście wizyt do tego kraju, a także wykładał na niemieckich uczelniach. Prof. Bobko jest członkiem Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, w której jako reprezentant Rzeczypospolitej pełni funkcję zastępcy przewodniczącej Kuratorium, które jest najwyższym organem Fundacji. Do zadań Kuratorium należy zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, a także udzielanie absolutorium zarządowi Fundacji, powoływanie członków rady doradczej. Kuratorium posiada swój wewnętrzny regulamin i może wyznaczać zadania dla zarządu, a także przyjmować uchwały w obecności co najmniej połowy swoich członków. Kuratorium obraduje przy najmniej raz w roku na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego. Członkostwo w Kuratorium, ale też działalność dla Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki, ma charakter honorowy.

 

Prof. Bobko jest również zainteresowany działalnością Instytutu Zachodniego. Jako wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego bardzo dużo uwagi poświęca Instytutowi, ale podejmuje również działania mające służyć jego rozwojowi. W grudniu 2015 r., prof. Bobko, przedstawił w Sejmie stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, popierające zmiany w Instytucie, zakładające sprawowanie kontroli nad Instytutem przez kancelarię premiera oraz poszerzenie działań Instytutu o funkcję analityczną, aby mógł być elementem polityki państwowej na wzór Ośrodka Studiów Wschodnich.

 

Wizyta w Senacie
Senator Aleksander Bobko zaprasza wszystkich bardzo serdecznie do odwiedzenia Senatu RP. Będą mieli Państwo niepowtarzalną okazję poznać historię polskiego parlamentaryzmu, zwiedzić salę posiedzeń Senatu, zobaczyć jak wygląda dzień pracy Senatora, gdzie mieszczą się gabinety Marszałka i Wicemarszałków Senatu.

 

Zwiedzanie Senatu odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, a grupy nie powinny liczyć więcej niż 25 osób, oraz wymagana jest obecność przy najmniej jednego opiekuna grupy. Ze względu na duże zainteresowanie zwiedzaniem Senatu wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem Senatorskim prof. Aleksandra Bobko.

 

LINKI:
Aleksander Bobko na stronie Senatu RP
Miejsce Aleksandra Bobko na sali posiedzeń Senatu RP
Wystapienia prof. Aleksandra Bobko na posiedzeniach Senatu IX kadencji
Senat RP na Facebooku

 

Ostatnia aktualizacja: 27.07.2016 r.